| 

Losowe teksty:

Dygestorium

 • Wieloskalowa analiza
  Dygestorium

  Wieloskalowa analiza

  Innym postępowaniem badawczym genomiki funkcjonalnej, dającym się zastosować wobec wszystkich zbadanych genomów, w tym i genomu człowieka, jest wielkoskalowa analiza transkrypcyjna. Transkrypcja jest zasadniczym etapem procesu ekspresji – czyli uaktywnienia informacji zapisanej w sekwencji DNA genu. W odróżnieniu od DNA, RNA jest cząsteczką niestabilną, dzięki czemu komórka regulując intensywność transkrypcji może zmieniać poziom RNA. Wszystkie

 • Sekwencje regulatorowe genow
  Dygestorium

  Sekwencje regulatorowe genow

  Polimeraza RNA I, odpowiedzialna za transkrypcje genów kodujących rybosomowe RNA, wytwarza jeden duży transkrypt zawierający zarówno większy, jak i mniejszy rRNA. Transkrypt ten jest następnie rozcinany na fragmenty odpowiadające poszczególnym rodzajom rRNA. Ze względu na duże zapotrzebowanie komórek na rybosomowy RNA, w genomie geny rRNA występują w wielu kopiach, które są jednocześnie transkrybowane. Z tego

 • Sekwencja genomow
  Dygestorium

  Sekwencja genomow

  Badanie funkcji genów stanowiło istotę genetyki molekularnej od początku jej istnienia. Tradycyjnym postępowaniem badawczym było izolowanie mutantów, u których funkcja jakiegoś genu uległa zaburzeniu dającemu obserwowalny efekt. Posługując się szeregiem dostępnych technik można było następnie zidentyfikować gen, w którym zaszła mutacja, i poznać jego strukturę. W przypadku złożonych genomów, takich jak genom człowieka, procedura klonowania

 • Rodzaje selekcji
  Dygestorium

  Rodzaje selekcji

  Ze względu na to, że selekcji nie można utożsamiać z brakowaniem, mało jest przykładów selekcji jednostopniowej w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż zwierzę wyselekcjonowane, przeznaczone do hodowli podlega permanentnej kontroli, ocenie i selekcji po każdym kolejnym cyklu produkcyjnym, a nawet podczas jego trwania. Przykładem selekcji jednostopniowej jest selekcja kur nieśnych użytkowanych przez jeden rok. Również

 • Podawanie lekow przeciwpratkowych
  Dygestorium

  Podawanie lekow przeciwpratkowych

  Leki przeciwprątkowe podajemy zawsze w jednej dawce dziennej, skuteczność bowiem tak prowadzonego leczenia jest taka, jak przy podawaniu leków 2 lub 3 razy dziennie, a objawy uboczne nie większe niż przy podawaniu leków w dawkach podzielonych. Wszystkie leki stosowane w skojarzeniach powinny być podawane równocześnie. Dzieci tolerują leki przeciwprątkowe znacznie lepiej niż dorośli, a objawy

 • Odwrotna genetyka
  Dygestorium

  Odwrotna genetyka

  Nazwę swą zawdzięcza temu, że odwraca ona klasyczny tok postępowania genetyki molekularnej – punktem wyjścia jest tu zidentyfikowany gen, którego funkcję zaburza się w sposób trwały (przez ukierunkowaną delecję) lub przejściowy (przez epigenetyczną interferencje RNA). Zakończeniem eksperymentu jest analiza fenotypu tak uzyskanego mutanta. Strategie odwrotnej genetyki stosuje się z powodzeniem u wielu organizmów modelowych: bakterii

 • Losy komorek
  Dygestorium

  Losy komorek

  Determinacja, a następnie różnicowanie się związane są z aktywacją odmiennych grup genów, których ekspresja wyraża się ostatecznie niejednakowym składem ilościowym i jakościowym białek obecnych w komórkach. Istnieją co najmniej trzy teorie, które wyjaśniają podłoże wspomnianych różni. Według pierwszej potencja rozwojowa komórek zmienia się w konsekwencji utraty części materiału genetycznego. To dość rzadkie zjawisko związane jest

 • Genom drozdzy
  Dygestorium

  Genom drozdzy

  Drożdże zawdzięczają swą wyjątkową pozycję w badaniach genetyki molekularnej między innymi łatwości, z jaką można konstruować szczepy, w których konkretny gen jest usunięty z genomu. Posługując się stosunkowo prostą reakcją PCR można łatwo skonstruować kasetę delecyjną, która służy do usunięcia dowolnie wybranego cerevisiae ma w swym cyklu życiowym fazę haploidalną oraz diploidalną, przy czym każda

 • Ekonomiczne kryteria selekcji
  Dygestorium

  Ekonomiczne kryteria selekcji

  W optymalnych warunkach chowu postęp produkcyjny jest wypadkową osiągniętego postępu genetycznego i poprawy środowiska. Jednak nie zawsze wartość postępu genetycznego idzie w parze z ekonomicznymi efektami. Hodowcę-praktyka interesuje nie tyle postęp genetyczny, ile dochód uzyskiwany od każdego użytkowanego zwierzęcia, albo ? jak to się powszechnie mówi ? z każdego stanowiska. Dlatego w pełni uzasadnione jest

 • Chromatyna i regulacja transkrypcji
  Dygestorium

  Chromatyna i regulacja transkrypcji

  Nukleosomowa organizacja jądrowego DNA i wyższego rzędu struktury chromatynowe są bardzo istotnymi elementami w systemie regulacji transkrypcji u eukariotów. Nukleosomy stanowią przeszkodę zarówno dla inicjacji, jak i dla elongacji transkrypcji. Przyczyna leży w blokowaniu przez oddziaływania histony-DNA dostępu ogólnych i specyficznych czynników transkrypcyjnych do odpowiednich sekwencji w DNA. W ewolucji wykształciły się mechanizmy modyfikujące ten

 • Adaptacja
  Dygestorium

  Adaptacja

  Doskonalenie genetycznej wartości zwierząt wiąże się ze zjawiskiem migracji ? jedne zwierzęta są sprzedawane do obcych stad, inne kupowane dla polepszenia własnych. Dokładność, w sensie powtarzalności, wyników oceny tych zwierząt odzwierciedlających ich wartość hodowlaną, zależy między innymi od ich zdolności adaptacyjnych i aklimatyzacyjnych. Adaptacja, czyli przystosowywanie się organizmów do zmienionych elementów środowiska zewnętrznego, w którym,

 • Zanim dziecko skończy pierwszy rok…
  Dygestorium

  Zanim dziecko skończy pierwszy rok…

  Zanim dziecko osiągnie wiek jednego roku, najbardziej narażone jest na działanie czynników zewnętrznych, również takich jak zarazki. Również w tym okresie najszybciej rośnie i rozwija cały układ pokarmowy czy odpornościowy oraz inne układy jakie znajdują się w organizmie. Dlatego dziecko do jednego roku życia nazywane jest niemowlakiem i traktowane inaczej niż inne dzieci. W tym

Najnowsze wpisy